Skip to content

Hulp bieden

NVSG lid worden

De NVSG is een Belgische Rotary organisatie. Alle leden van onze vzw zijn lid van een Belgische Rotary club. Rotariërs kunnen maximum drie termijnen van drie jaar lid bij de NVSG aangesloten blijven, de beperking in de tijd garandeert een dynamische werking van de vereniging.

Rotariërs die interesse hebben om lid van de NVSG te worden kunnen hun kandidatuur via hun clubvoorzitter overmaken aan het Bestuursorgaan (president@anah-nvsg.be)

Rotary clubs en Rotariërs

De werking van de NVSG is volledig afhankelijk van externe financiële steun. Alle Belgische Rotary clubs worden uitgenodigd om jaarlijks  een vrijwillige bijdrage te leveren van minimaal  10 € per Rotariër. De voortdurende solidariteit van onze Rotary clubs garandeert onze werking op lange termijn (al sinds 1931!). Als blijk van waardering voor hun sympathie hebben clubs die regelmatig hun financiële bijdrage leveren de mogelijkheid om bij de NVSG steunaanvragen in te dienen voor sociale projecten ten bate van lokale vzw’s voor gehandicaptenzorg.

De NVSG is bijzonder dankbaar voor Rotary clubs die een extra bijdrage aan onze werking leveren door de opbrengst van fundraising evenementen met de NVSG te delen of door  bijkomende giften. De jaarlijkse NVSG Ontmoetingsdag in november biedt ons de gelegenheid om clubs die een bijzondere inspanning doen publiek de nodige weerklank te geven.

Ook de vier Belgische Rotary districten ondersteunen regelmatig onze werking  met een substantiële financiële bijdrage op districtsniveau.

Private schenkers

De NVSG is fier op het vertrouwen van het grote publiek dat onze werking financieel ondersteunt.

Sober en transparant financieel beheer is essentieel voor het vertrouwen in onze werking. De  NVSG heeft geen gesalarieerd personeel, het beheer en alle activiteiten gebeurt volledig op vrijwillige basis door onze leden en sympathisanten-Rotariërs. Onze verenging kent geen enkele vorm van  vergoeding, alle leden dragen hun eigen kosten. Daardoor kunnen we de inkomsten uit schenkingen volledig besteden aan sociale projecten.

Giften van minimum 40 € aan de NVSG genieten van fiscale aftrekbaarheid.  Schenkers ontvangen elk jaar automatisch een fiscaal attest.

Ondernemingen

Ondernemingen die de NVSG wensen te steunen via sponsoring in natura of via financiële bijdragen  ondersteunen niet alleen onze werking, ze vormen een welgekomen aanmoediging voor alle NVSG leden die zich batenloos inzetten voor onze sociale missie.

Voor inlichtingen of concrete afspraken kan contact opgenomen worden met de voorzitter (president@anah-nvsg.be)

Legaten en duo-legaten

Legaten en duo-legaten vormen een welgekomen hefboom op onze financiële slagkracht. De NVSG garandeert aan Rotariërs die een dergelijk initiatief willen nemen dat hun fondsen voor 100% aan het beoogde goede doel besteed worden, eventueel onder vorm van een specifiek fonds onder hun naam.  Rotariërs die een specifiek doel voor ogen hebben kunnen contact opnemen met de voorzitter (president@anah-nvsg.be)

Financieel

Giften/schenkingen aan de NVSG zijn worden in dank aanvaard op bankrekeningnummer BE22-2600-1843-7547 BIC GEBABEBB, op naam van NVSG vzw.

Fiscale attesten

NVSG vzw is gemachtigd om fiscale attesten af te leveren aan Belgische personen en Belgische bedrijven die giften storten van meer dan 40 EUR/jaar. Het fiscaal attest wordt toegestuurd per post in februari/maart van volgend kalenderjaar. Opname van dergelijk fiscaal attest in de belastingaangifte, geeft recht op een niet onbelangrijke belastingvermindering op de gedane giften.

De Federale Overheidsdienst Financiën eist hierbij  volgende gegevens:

  • naam (zoals vermeld op de identiteitskaart)
  • voornaam (zoals vermeld op de identiteitskaart)
  • geboortedatum (zoals vermeld op de identiteitskaart)
  • postcode

Om de fiscale attesten per post te kunnen toesturen moeten uiteraard ook de correcte adresgegevens vermeld staan op het overschrijvingsformulier.

De NVSG dankt haar sponsors