Skip to content

Financiële steun van NVSG

Financiële steun van NVSG aan lokale projecten (NVSG toelage)

De NVSG beschikt over aanzienlijke financiële middelen om kleine, lokale projecten ten voordele van personen met een beperking te ondersteunen. Het concrete bedrag wordt elk jaar door de Algemene Vergadering vastgesteld, in het recente verleden bedroeg het budget meer dan 100.000 €.

Plaatselijke sociale projecten worden steeds gerealiseerd door erkende vzw’s die omwille van hun expertise en kennis van de plaatselijke noden garant kunnen staan voor de correcte uitvoering en voor duurzaam succes. De NVSG verleent geen steun aan individuele personen, alle projecten moeten ten goede komen aan de gemeenschap.

Rotary clubs spelen een essentiële rol in de steunverlening van de NVSG. Alleen Belgische Rotary clubs hebben de mogelijkheid om steunaanvragen in te dienen bij de NVSG.  Elke steunaanvraag houdt ook een financieel engagement in van de club zelf, de NVSG steun wordt toegekend in verhouding tot de financiële inbreng van een club.  Deze werkwijze  maakt een club mede   verantwoordelijk voor de controle op een efficiënte besteding van de totale toegekende steun.

Organisaties die wensen beroep te doen op financiële hulp van de NVSG dienen contact op te nemen met een plaatselijke Rotary club om hun project voor te stellen. Voor contact informatie met een Rotary club in uw buurt kan U contact opnemen met info@anah-nvsg.be.

Over de toekenning van steun wordt elke trimester beslist door het Bestuursorgaan, op voordracht van de sociale commissie van de NVSG.

Stap 1: Criteria

Neem kennis van de ontvankelijkheidscriteria.

Stap 2: Download en vul in

Download het aanvraagformulier en vul het in.
Hiervoor heeft u Acrobat Reader nodig.

Stap 3: Verstuur

Verstuur het ingevulde een ondertekende aanvraagformulier via e-mail naar  aanvragen@anah-nvsg.be of via de gewone post naar NVSG vzw, Wereldtentoonstellingslaan 68, 1083 Brussel.