Skip to content

Ontvankelijkheidscriteria

TOEGEKENDE SUBSIDIES DOOR DE NATIONALE VERENIGING TOT STEUN AAN GEHANDICAPTE PERSONEN vzw (NVSG)

MODALITEITEN ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA

De Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte Personen (NVSG) behoudt zich het recht om de voorwaarden van de subsidie op elk moment te wijzigen. Aanpassingen van deze voorwaarden worden gepubliceerd op website www.anah-nvsg.be of kunnen op aanvraag worden verkregen bij het secretariaat van Rotary Belux Services, Wereldtentoonstellingslaan 68 te 1083 Ganshoren.

Op 19 juni 2019 heeft de Raad van Bestuur de modaliteiten goedgekeurd en deze zijn van toepassing vanaf 1 juli 2019.

ALGEMEEN

NVSG statuten

Artikel 3 van de statuten bepaalt het doel van de vereniging :

De vereniging heeft als doel instellingen bij te staan die zich richten op mindervaliden. De vereniging zet zich in voor de mogelijke oplossingen van alle problemen die deze bijzondere doelgroepen treffen, onder andere door, niet-limitatief:

 • het voorkomen van beperkingen,
 • de behandeling en de revalidatie van beperkingen,
 • het bevorderen van de socio-economische integratie,
 • het bevorderen van structurele integratie.

Daartoe kan de vereniging:

 • samenwerken met personen, verenigingen en instellingen die een gelijkaardig doel nastreven,
 • het toegepast wetenschappelijk onderzoek stimuleren,
 • de publieke opinie informeren,
 • morele en/of financiële hulp bieden.

Deze opsommingen zijn alleen indicatief en niet-beperkend te interpreteren.

ONTVANKELIJKHEID – ALGEMEEN

Alle acties en activiteiten gefinancierd dankzij deze subsidies moeten :

 1. Het doel van NVSG ondersteunen,
 2. Een peterschap hebben van minimaal één Rotary club,
 3. NVSG en Rotary International ontlasten van alle verantwoordelijkheid buiten het storten van de subsidie,
 4. De geldende Belgische wetten respecteren en geen schade toebrengen aan personen of entiteiten.

De aanvragende Rotary club moet zich garant stellen voor het goede einde van het project.

Het is aanbevolen om een logo van de peterclub en NVSG te vermelden op de plaats van de actie. Deze logo’s moeten conform het Grafisch Rotary Charter zijn.

ONTVANKELIJKHEID – FUNCTIONEEL

De NVSG subsidie wordt enkel toegestaan voor projecten overeenkomstig de objectieven van de vereniging. Elk project moet behoren tot één van volgende thema’s :

 1. Levenskwaliteit
 2. Infrastructuur
 3. Vrijetijdsbesteding
 4. Ontspanningsdagen
 5. Integratie van personen met een beperking
 6. Doofheid
 7. Onafhankelijk leven met PAB
 8. Dyslexie
 9. Autisme
 10. Digitale hulpmiddelen
 11. Dag- en nachtverblijf
 12. Gedrags- en emotionele stoornissen (GES)

De NVSG verleent geen subsidies voor de bouw of inrichting van een nieuwe permanente structuur bestemd voor huisvesting, werk of vrije tijd, indien hiervoor een bouwaanvraag moet ingediend worden. Voor specifieke projecten met betrekking tot het bevorderen van  mobiliteit, hygiëne, veiligheid en / of voor het welzijn van mensen met een beperking kunnen wel subsidies toegekend worden in overleg met de leden van de sociale commissie.

ONTVANKELIJKHEID – ADMINISTRATIEVE CRITERIA

 1. De NVSG vzw subsidie wordt alleen toegekend aan een Belgische begunstigde instelling met een vzw statuut en nationaal nummer op het moment van de aanvraag voor steun. Een begunstigde instelling is een niet-Rotary organisatie met een goede reputatie, aangeduid door de peters die expertise, infrastructuur, steun, informatie of eender welke steun bieden voor de subsidie.
 2. De NVSG vzw eigent zich het recht toe om op elk ogenblik een controle uit te oefenen bij de instelling, een controleur te sturen, bijkomende documenten op te vragen en de betalingen op te schorten. De begunstigde instelling verbindt er zich toe verslagen te bezorgen en zich te onderwerpen aan elke audit van de NVSG vzw of de administratie van de fiscus en van de bewijzen van aankoop te tonen.
 3. De door NVSG vzw goedgekeurde subsidie wordt altijd rechtstreeks op de Belgische bankrekening gestort van de Belgische instelling waarvan de informatie werd verstrekt in de Subsidieaanvraag. 
 4. Schenkingen in contanten zijn uitgesloten.
 5. Subsidies kunnen niet toegekend worden aan scholen of aan openbare diensten (bvb OCMW).
 6. De aanvragende Rotaryclub moet instaan voor de succesvolle afronding van het project.

ONTVANKELIJKHEID NVSG SPECIFIEKE CRITERIA

 1. Een Rotaryclub die bij de NVSG vzw een aanvraag indient ten voordele van een instelling voor steun aan een sociaal project, moet vooraf zijn jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de NVSG vzw hebben betaald en dit gedurende het lopende Rotary-jaar.
 2. De minimale vrijwillige bijdrage van een club voor het lopende Rotary jaar is 10€ per lid.
 3. De jaarlijkse vrijwillige bijdrage moet gestort worden op bankrekening BE22-2600-1843-7547 (BIC GBABEBB) van NVSG vzw
  1. Door de Rotary club of
  2. Door één of meerdere Belgische leden van de Rotary club, die elk minimum het bedrag van 40€ storten en die daarvoor een fiscaal attest ontvangen. Het gezamenlijk gestort bedrag van een club moet minimum de gevraagde bijdrage zijn (aantal leden x 10€).
 4. Een subsidie van de NVSG vzw is enkel toegestaan op basis van het formulier ‘Steunaanvraag’ dat correct ingevuld is door een Rotary club
 5. Een Rotary club mag meerdere ‘Steunaanvraag’ formulieren insturen voor verschillende projecten gedurende een Rotary jaar.
 6. De Rotary club die een steunaanvraag wenst in te dienen registreert die door verzending, volledig ingevuld, aan het e-mailadres applications@anah-nvsg.org.
 7. De einddata voor registratie van een steunaanvraag zijn : 1 september,1 december, 1 maart en 1 juni.
 8. Elk begin september, december, maart en juni behandelt de commissie ’Sociale Projecten’ van NVSG vzw de geregistreerde steunaanvragen.
 9. Aanvragen ontvangen na de einddata zullen de volgende trimester behandeld worden.
 10. Alle steunaanvragen zullen in chronologische volgorde van registratie behandeld worden, zoals ontvangen door NVSG vzw.
 11. In geval van niet conforme, onvolledig en/of verkeerd ingevulde steunaanvraag beslist de Raad van Bestuur in alle soevereiniteit over het te geven gevolg aan deze steunaanvraag.
 12. De Raad van Bestuur van NVSG vzw behoudt zich het recht voor van in alle autonomie te beslissen over de opportuniteit van het al dan niet steun toekennen aan een bepaald project. Door het insturen van een aanvraag aanvaardt de Rotary club de beslissing van de Raad van Bestuur, zonder mogelijkheid van betwisting..
 13. De Raad van Bestuur van NVSG vzw deelt zijn beslissing over elke geregistreerde steunaanvraag mee aan de aanvragende Rotary club. De beslissing van de Raad van Bestuur is onherroepelijk.

ONTVANKELIJKHEID – BEPERKINGEN

De subsidies gelden niet voor financiering van :

 1. Buitensporige ondersteuning van een ontvanger, entiteit of gemeenschap.
 2. Activiteiten gericht op fondsenwerving.
 3. Initiatieven van public relations behalve indien ze noodzakelijk zijn als ondersteuning van het project.
 4. Kosten voor het aanbrengen van signaletiek.
 5. Administratieve onkosten of werkingskosten van een organisatie, noch indirecte kosten van de programma’s.
 6. Activiteiten reeds betaald door organisaties extern aan Rotary.
 7. Verwerving van bouwgronden of gebouwen.
 8. Verplaatsingskosten voor personeel van de begunstigde instelling of een partner-organisatie, behalve indien de vergoedingen specifiek zijn voor het project.
 9. Projecten die enkel gegevens opzoeking en -verzameling tot doel hebben
 10. Projecten waar het budget enkel verplaatsingskosten bevat behalve indien die echt noodzakelijk zijn om de actie te ondersteunen.
 11. Fundamenteel onderzoek.

“STEUNAANVRAAG” FORMULIER

Zie model in bijlage.

De gebruikte terminologie in het Steunaanvraag formulier is :

 1. Projectbedrag : het totale budget in EUR voor de financiering van het beschreven doel .
 2. Financiering door : het totale bedrag in EUR van de bijdrage aan de financiering van het project door:
  1. Inbreng Rotary Club : het bedrag van de bijdrage van de aanvragende Rotary Club
  2. Inbreng van andere Rotary Clubs : het eventuele bedrag bijgebracht door andere Rotary Clubs dan de aanvragende Club.
  3. Inbreng District Grant : het eventuele bedrag gefinancierd door een District Grant, voorheen aangevraagd door de aanvragende club voor hetzelfde sociaal project en goedgekeurd door het Rotary District. Het bewijs van goedkeuring van de District Grant moet toegestuurd worden aan NVSG vzw samen met het Steunaanvraag formulier.

BEREKENING VAN DE NVSG vzw SUBSIDIE

 1. De toegekende NVSG vzw steun voor een Rotary Club project kan op voorhand elektronisch berekend worden met een berekeningstool op de website van NVSG vzw. Per werkjaar kan een Rotary Club maximaal 4.000 EUR aan NVSG steun ontvangen (=Club-limiet) en dit tot uitputting van het door de Algemene Vergadering van NVSG vzw goedgekeurde jaarbudget ( = NVSG-limiet).
 2. Indien de totale inbreng van de aanvragende Rotaryclub, de andere Rotaryclubs en District Grant kleiner is dan of gelijk is aan 1.000 EUR dan steunt NVSG vzw met een gelijke inbreng, tot maximaal het Projectbedrag, de Club-limiet of de NVSG-limiet bereikt wordt.
Projectbedrag (€) Totale inbreng (€) NVSG-steun (€)
700 350 350 (gelijkwaardig bedrag)
1.000 400 400 (begrensd door het totale inbrengbedrag)
2.000 1.000 1.000
 1. Indien de totale inbreng van de aanvragende Rotaryclub, de andere Rotaryclubs en District Grand groter is dan 1000 EUR, dan steunt NVSG 1.000 EUR + 50% van de totale Inbreng die boven de 1.000 EUR is en dit tot maximaal het Projectbedrag of tot de Club-limiet of NVSG-limiet bereikt wordt.

  Indien meerdere Rotaryclubs ieder apart een subsidieaanvraag indienen voor éénzelfde project, zal de totaal toegekende subsidie voor dit project maximaal 10% zijn van het totale bedrag dat door de laatste Algemene Vergadering  voor subsidies werd vastgelegd. Bvb: de Algemene Vergadering beslist voor het volgende Rotaryjaar 100.000€  toe te  kennen aan subsidies. Voor éénzelfde project zal er dan maximaal 10.000€  toegekend worden.
Projectbedrag (€) Totale inbreng (€) NVSG-steun (€)
5.000 3.000 1.000 + ((3.000 – 1.000) x 50%) = 2.000
5.000 4.000 1.000 + ((4.000 – 1.000) x 50%) = 2.500
(begrensd door het projectbedrag) > 1.000
13.000 9.000 1.000 + ((9.000 – 1.000) x 50%) = 5.000
(begrensd door het projectbedrag) > 4.000
190.000 15.000 1.000 + ((15.000 – 1.000) x 50%) = 8.000
(begrensd door de Club-limiet) > 4.000

Elke bijkomende steunaanvraag van een Rotary Club wordt identiek berekend en behandeld zoals hierboven beschreven.